Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy - Statut przedszkola

Informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Statut przedszkola

Załącznik do Uchwały                                                                  

                                                                                                   Rady pedagogicznej nr 2/17

                                                                                                  z dnia 29.11.2017r

 

STATUT

 

Miejskiego Przedszkola nr 19

w Legnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS   TREŚCI

 

 

 

 

Rozdział I       Postanowienia ogólne…………………………………… 

Rozdział II      Cele i zadania Przedszkola ……………………………..

Rozdział III     Opieka nad dziećmi ……………………………………... 

Rozdział IV     Formy współdziałania z rodzicami ……………………

Rozdział V      Organy Przedszkola………………………………………

Rozdział VI     Organizacja pracy Przedszkola………………………...

Rozdział VII    Zasady odpłatności za świadczenia Przedszkola…..

Rozdział VIII   Pracownicy Przedszkola………………………………..

Rozdział IX     Prawa i obowiązki dzieci…………………………………

Rozdział  X     Prawa i obowiązki rodziców…………………………….

Rozdział XI     Postanowienia końcowe ………………………………..


 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia:
 1.  Przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie  Przedszkole Nr 19            w Legnicy;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.      Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59);
 3.  ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943
  z późn. zm.);
 4.  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola Nr 19     w Legnicy;
 5.  Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w Legnicy;
 6. wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Legnicy;
 7. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
 8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Legnicę;
 9. organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2 

 1. Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku nr 11 przy ul. Tatrzańskiej
  w Legnicy.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Legnica, która ma siedzibę w budynku nr 8  przy ul. Plac Słowiański  w Legnicy.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5.  Ustalona nazwa Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 

§ 3

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
 3.  
 4. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 6. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa.
 7. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
 8. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

 1. Celem Przedszkola jest:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 2.  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
 3.  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4.  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych ;
 7.  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
   i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9.  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10.  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej:
 11.  umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 12.  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

                                                                     § 5

 1. Do zadań  Przedszkola należy:
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
   i poznawczym;
 2.  wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;
 3. zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 4.  organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
 5.  organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące           do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
 6. organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych                          do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
 7. organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
 8. organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
 9. organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
   i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 10.  organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych         do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się
w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

13) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego
                                               § 6

 1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych
   i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
 1. właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
 2.  umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
 3.  organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4.  organizację zajęć dodatkowych;
 5.  organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
 6. stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 7.  prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
 8. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:
 9.  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 10. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki
  w szkole;
 11. rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

                                                                        § 7

 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację
  i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
 1. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu
  i poza nim;
 2. działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 3. działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 4.  działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;
 5. gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

                                                                      § 8

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 1.  diagnozowanie środowiska dzieci;
 2. rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
   i umożliwienie ich zaspokajania;
 3.  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
 4. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci
   i nauczycieli;
 5.  umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców                             i nauczycieli;
 6. udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
 7. badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
 8.  podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .
 1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.
   

 

Rozdział III

Opieka nad dziećmi

§ 9

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:
 1. poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
 2. wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
 3. poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody
  i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
 4.  wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu
   i działaniu, uczenie samokontroli;
 5. rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;
 6. umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie
   z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7.  przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 10

 1. Procedura  przyprowadzania dzieci do Przedszkola według ustalonych stosuje zasad:
 1. rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych  przez Przedszkole;
 2. rodzice są zobowiązani wprowadzać dziecko do budynku przedszkolnego pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi;
 3. rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z Przedszkola;
 4.  pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem,
  w ogrodzie, w szatni.
 1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
 1. nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 2. stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym
  w jego otoczeniu;
 3.  w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 4.  powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji , o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz  okres leczenia.
 3. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 4.  W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 5.  Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia
   i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 11 

 1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 3.  Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
 4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
 5.  Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych ,osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 7. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych
   w upoważnieniu.

§ 12 

 1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie
  z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego
   i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
 3.  W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 1.  kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
 2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 3.  jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
 1. Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 2.  Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie
   o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka
   z Przedszkola.

§ 13

 1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
 1. umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu,
  w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;
 2.  przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych
  w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;
 3. zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;
 4.  oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu
   i lodu;
 5. utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;
 6.  zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;
 7. dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
 8.  utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;
 9.  wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych
  z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 10.  zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
 11.  zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;

12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

 1.  zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
 2.  zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
 3.  respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.

 

                                               

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-11 13:30przez:
Opublikowano:2021-05-11 13:30przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy
Odwiedziny:45

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.