Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy - COVID-19

Informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

COVID-19

PROCEDURY  PRZYPROWADZANIA  PRZEZ RODZICA  DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA
 I  ODBIERANIA  DZIECKA:   zał.2

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

Uwaga Rodzicu:  pożegnaj się ze swoim dzieckiem wcześniej, aby zminimalizować czas przebywania w budynku.

 

            RODZIC:

 1. Przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 2. Zabrania dziecku przynoszenia do przedszkola jakichkolwiek zabawek, przytulanek 
  i innych przedmiotów.
 3. Przyprowadza dziecko do przedszkola bez objawów chorobowych.
 4. Komunikuje swoje przybycie dzwonkiem (przy drzwiach wejściowych do  przedszkola).
 5. Wchodzi do budynku tylko jeden rodzic wraz z dzieckiem.

Oczekujący rodzice przed budynkiem przedszkola mają obowiązek zachować wymaganą odległość.

 1. Rodzic wchodzi tylko do przedsionka budynku i ma obowiązek:
 1. mieć na twarzy maseczkę, na dłoniach rękawice;
 2. użyć płynu dezynfekującego i poczekać na zmierzenie temperatury dziecku
  i rodzicowi.
 1.  Przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi i opuszcza przedszkole.

 

Odbieranie  dziecka z przedszkola:

           RODZIC:

 1. Komunikuje swoje przybycie dzwonkiem (przy drzwiach wejściowych do  przedszkola).
 2.  Zgłasza przyjście po swoje dziecko i czeka na zewnątrz przedszkola.

Oczekujący rodzice przed budynkiem przedszkola mają obowiązek zachować wymaganą odległość.

 1. Wyznaczony pracownik przekazuje dziecko rodzicowi dokonując przy nim pomiaru temperatury.

 

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZARAŻENIA COVID-19
u dziecka

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 

 

 1. W RAZIE ZAOBSERWOWANIA U DZIECKA NASTĘPUJĄCYCH OBJAWÓW:

- gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności z oddychaniem, biegunka, ból głowy, gardła   (ogólne złe samopoczucie) nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora.

 1. Zarządza się odizolowanie dziecka przez wyznaczonego pracownika.
 2. Niezwłocznie zawiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i zarządza ich natychmiastowe przybycie do przedszkola.
 3. Informuje się rodzica, bądź opiekuna dziecka o procedurach postępowania (wykonanie niezbędnych badań - testów wykluczających zakażenie COVID-19), jednocześnie obowiązkiem rodzica jest niezwłoczne powiadomienie dyrektora o uzyskanym wyniku.
 4. W razie stwierdzenia pozytywnego wyniku testu, dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci o zaistniałym fakcie.
 5. Dalsze działania podejmują zgodnie z procedurami instytucje odpowiedzialne za zapobieganie
  i rozprzestrzenianie się COVID-19.

 

 1.  DZIECKO Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA COWID-19 JEST NIEZWŁOCZNIE ODIZOLOWANE OD GRUPY DZIECI PRZEZ WYZNACZONEGO PRACOWNIKA

 

WARUNKI IZOLACJI:

 

W przedszkolu wydzielono pomieszczenie, w którym znajdują się:

- płyn dezynfekujący;

- maseczki jednorazowe;

- przyłbice;

- rękawiczki jednorazowe;

- fartuch ochronny;

- leżak dla dziecka;

 

Pracownik wyznaczony przez dyrektora: ubiera: maseczkę, fartuch, rękawice i przyłbice i oczekuje na przyjazd służb medycznych i rodzica lub opiekuna prawnego zachowując odpowiedni dystans od dziecka.

UWAGA:

WEZWANY RODZIC OCZEKUJE NA WYDANIE DZIECKA PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA.

 

 

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZARAŻENIA COVID-19
u personelu przedszkola

 

Pracownicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 2. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 3. Należy powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik musi być umieszczony w pomieszczeniu odosobnienia.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Należy przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

ZASADY  FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

 

 1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA
 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 16.00.
 2. Rodzic  przed przyjęciem dziecka do przedszkola, wypełnienia ankietę i oświadczenia
  (zał. 1).
 3. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, która jest zamieszczona na stronie internetowej placówki (zał. 2).
 4. Liczebność grup nie może przekraczać 12 dzieci.
 5. W pierwszej kolejności do przedszkola są przyjmowane dzieci rodziców z systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników realizujących zadania związane z COVID-19.
 6. Z przedszkola korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 

 1. Organizacja pracy/ opieka
 1. Dziecko nie przynosi ze sobą do placówki i z placówki zabawek lub innych niepotrzebnych przedmiotów.
 2. Grupy dzieci będą przebywać wyznaczonych i stałych salach.
 3. Każde pomieszczenie użytkowane w przedszkolu zostaje wyposażone w płyn dezynfekujący.
 4. Obowiązuje harmonogram przebywania grup dzieci na placu przedszkolnym, tak aby uniknąć większych skupisk i kontaktu między grupami dzieci.
 5. Zabrania się organizowania wyjścia poza teren placówki, na spacery lub wycieczki.
 6. Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki).
 7. Organizacja pracy poszczególnych oddziałów zapewnia izolację między grupami, tak aby dzieci nie mogły się ze sobą stykać.
 8. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu maksymalnej odległości między grupami.
 9. Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych
  (szpital z oddziałem zakaźnym).
 10.  Obowiązuje taki harmonogram pracy, aby pracownicy po 60 roku życia oraz
  z istotnymi problemami zdrowotnymi nie mieli bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci
  i ich rodziców, wynoszący minimum 2 metry.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w placówce przestrzeni, z zachowaniem ustalonych zasad oraz rygorystycznych środków ostrożności (zał.2).
 1. Wyznaczane są osoby dyżurujące do przyjmowania i przekazywania do odbioru dzieci. Przebywają one przy drzwiach wejściowych do placówki, i są zabezpieczone
  w indywidualną osłonę nosa i ust, przyłbicę, rękawiczki ochronne oraz fartuch.
 2. Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia  temperatury ciała dziecku i rodzicowi/opiekunowi prawnemu, odkażenia dłoni dziecka odpowiednim, przeznaczonym do tego środkiem oraz do przekazania dziecka nauczycielowi lub pomocy nauczyciela danej grupy.

 

 1. Higiena , czyszczenie i dezynfekcja.
 1. Przed wejściem do budynku należy umieścić płyn dezynfekujący do rąk,
  z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego.
 2. W wyznaczonym miejscu w budynku należy udostępnić pojemnik przeznaczony na wyrzucanie  środków ochrony osobistej po ich zużyciu.
 3. W łazienkach należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nadzorowania czynności prawidłowego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza czy skorzystaniu z toalety.
 5. Eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci.
 6. Dzieci nie korzystają z odpoczynku na leżakach.
 7. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych  w zakresie  żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 8. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie zasad higieny podczas podawania dzieciom napojów oraz posiłków, które spożywa się w małych grupach w swoich salach.
 9. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 10. Zaleca się częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, włącznik światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach zajęć. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń i przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów (zał.3).
 11. Codziennie w godzinach porannych należy dezynfekować urządzenia na placu zabaw,
  środkiem do tego przeznaczonym. W sytuacji, gdy plac zostaje wyłączony z użytkowania, należy zabezpieczyć go taśmą.
 12. Co godzinę należy wietrzyć salę zajęć i prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach.

 

 1. Postępowanie podczas zagrożenia
 1. Do pracy przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
  i odbierane przez zdrowych rodziców/opiekunów prawnych (zał.1, oświadczenie).
 3. Należy uzyskać od rodziców/opiekunów prawnych zgodę na pomiary temperatury:

- dziecka po przyprowadzeniu do przedszkola, w trakcie jego pobytu w razie zaistniałej konieczności (zał.1, oświadczenie);

- rodzica/opiekuna prawnego podczas przyprowadzenia i odbioru dziecka
(zał.1, oświadczenie).

 1. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy je odizolować od pozostałych dzieci.
 3. Jeżeli pracownik wykazuje objawy chorobowe należy go odizolować od pozostałych osób.
 4. W placówce opracowana jest procedura na wypadek podejrzenia zarażenia
  COVID-19 u dorosłego (zał.4) jak i u dziecka (zał.5).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-11 13:12przez:
Opublikowano:2021-05-11 13:12przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy
Odwiedziny:59

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.