Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy - Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola

§1

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku od 6.00 do 16.30 z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym przedszkole oraz dni świątecznych i sobót.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od 6.00 do 8.30 najpóźniej.
 3. Dzieci z poszczególnych grup, w tym czasie, znajdują się pod opieką nauczycieli do których przypisane jest dziecko wg załącznika do aktualnego harmonogramu pracy, zawierającego plan opieki danego nauczyciela nad dziećmi z poszczególnych grup wiekowych.
 4. Rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci.
 5. Od godziny 15.30 kończy się praca jednego oddziału. Dzieci są przypisane pod opiekę nauczycieli wg załącznika do harmonogramu pracy przedszkola. Rodzice wiedzą, z których sal należy odebrać swoje dziecko. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza na lekcję religii jest przypisane pod opiekę nauczyciela wg załącznika do obowiązującego harmonogramu pracy.
 6. W trakcie innych zajęć dodatkowych bezpośrednią opiekę ma nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe.

 

§2

 1. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Niedopuszczalne jest, aby dziecko samodzielnie przychodziło do przedszkola. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane z „rąk” nauczyciela, który pełni obowiązki nad dziećmi.
 4. Rodzice mają obowiązek wejść do sali lub do ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
 5. Ze względów organizacyjnych, zapewnienia przygotowania posiłków oraz zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy w przedszkolu rodzice zobowiązani są przyprowadzić dziecko najpóźniej do 8.30.
 6. Inne godziny przyprowadzania w sytuacjach wyjątkowych, rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić pracownikom przedszkola osobiście dzień wcześniej lub rano telefonicznie, najpóźniej do 8.30.

 

§3

 1. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się od 14.15 do 16.30 najpóźniej.
 2. Rodzice mogą zgłosić wcześniejszy odbiór dziecka informując wcześniej o tym fakcie wychowawców grup, osobiście lub telefonicznie.
 3. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, rodzeństwo, itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru zaświadczenia, które znajduje się u wychowawców grup.
 4. Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z przedszkola.
 5. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka już w trakcie odbioru dziecka.
 6. Od tego momentu odpowiadają za działania dziecka.
 7. Pisemne zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów musi być przedstawione nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola, którzy poświadczają pisemnie przyjęcie oświadczenia.
 8. Decyzja może zostać anulowana przez rodziców lub prawnych opiekunów na wyraźne pisemne oświadczenie opiekunów dziecka, którzy podają datę rezygnacji z osób upoważnionych do odbioru ich dziecka, wypisanych na upoważnieniu.
 9. Oświadczenie o woli rezygnacji z uprawnień osób odbierających dziecko z przedszkola należy przedłożyć nauczycielowi lub dyrekcji przedszkola, którzy poświadczą tę decyzję.

 

§4

 1. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby – goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje procedura §3, np. Dzień Babci i Dziadka, Festyn w przedszkolu itp.

 

§5

 1. Dyrekcja przedszkola zobowiązuje rodziców i prawnych opiekunów do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszego regulaminu i pouczenia o powyższych zasadach, osób wskazanych w upoważnieniach do odbioru dzieci z przedszkola.
 2. Osoby uprawnione do odbioru dzieci z przedszkola będą legitymowane do momentu, gdy pracownicy przedszkola nie będą pewni identyfikacji danych osób.
 3. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osób uprawnionych do odbioru dzieci, o zasadach legitymowania.

 

§6

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie będą przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, będą informowani o tym na piśmie, przez dyrekcję przedszkola.
 2. W przypadku powtarzających się w/w sytuacji, dyrekcja przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wypisać dziecko przedszkola.
 3. Zasady wprowadzone w niniejszym regulaminie mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w drodze do i z przedszkola.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci z zasadami powyższego regulaminu zostają zapoznani na pierwszym zebraniu z dyrektorem przedszkola, na początku każdego roku szkolnego.

 

 

 

U P O W A Ż N I E N I E

Do odbioru mojego dziecka ………………………………………………………………………………                                               
z Przedszkola nr 19 w Legnicy upoważniam następujące osoby pełnoletnie

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Dokładny adres osoby upoważnionej

Numer, seria dowodu osobistego i przez kogo został wydany

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Uwaga! W wyjątkowych sytuacjach proszę wymienić osobę, której nie wolno wydać dziecka z przedszkola (np. były współmałżonek (a) pozbawiony (a) wyrokiem sądowym praw rodzicielskich do dziecka   itp.)     .............................................................................................................................................

 

Data ………………………….                                                        Podpis matki / ojca

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-11 13:25przez:
Opublikowano:2021-05-11 13:25przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy
Odwiedziny:49

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.